Spring naar hoofdinhoud

Wedstrijdreglement

Laatst gewijzigd: 17 april 2024

Algemeen

 1. De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente, georganiseerd door de Organisatiecommissie in naam van de Stichting Batavierenrace.
 2. Bij deelname aan de Batavierenrace onderwerpen ploegen zich aan het Inschrijfreglement en dit Wedstrijdreglement.
 3. Het Nederlandstalige Wedstrijdreglement is in alle gevallen leidend.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijke orgaan (artikel 6).
 5. De officiële organen behouden zich het recht voor incidenteel af te wijken van dit Wedstrijdreglement.

Inrichting wedstrijd

 1. De Batavierenrace kent de volgende officiële organen:
  1. de Organisatiecommissie, die zorgdraagt voor de organisatie van de  wedstrijd;
  2. de Wedstrijdleiding, die gedurende de wedstrijd verantwoordelijk is voor  de veiligheid en de voortgang van de race;
  3. het Wedstrijdsecretariaat, dat verantwoordelijk is voor de tijdverwerking,  de uitslag en de protestafhandeling; en
  4. de Hulpverleners, die zorgdragen voor de medische ondersteuning van de  wedstrijd.
 2. De Batavierenrace onderscheidt drie klassementen: de Topicus   Universiteitscompetitie (UC), het Algemeen Klassement (AK) en het Bedrijfsklassement (BK). Een ploeg neemt deel aan één klassement.
 3. Deelnemers aan de Batavierenrace moeten voldoen aan de eisen die in het  Inschrijfreglement staan vermeld.
 4. De route is opgedeeld in 25 etappes, verdeeld in 9 dames- en 16 herenetappes,  zoals vermeld in het deelnemersboekje.
 5. De door de organisatie opgegeven etappe-afstanden en gelopen snelheden zijn  slechts ter indicatie.
 6. De start van de wedstrijd vindt plaats in Nijmegen (centrum). Er zijn vier  herstartlocaties: Nijmegen (universiteit), Ulft, Barchem en Enschede.
  1. Vanaf Nijmegen (start) wordt in één groep gestart.
  2. In Nijmegen (universiteit), Ulft en Barchem wordt in zeven groepen gestart. c
  3. In Enschede starten etappes 24 en 25, die dezelfde route volgen. Er zijn hier  twee herstarts: één voor alle lopers van etappe 24 en één voor alle lopers  van etappe 25.
 7. De route en etappe-indeling kunnen door de Organisatiecommissie en de  Wedstrijdleiding worden gewijzigd als de omstandigheden dit verlangen. In  bijzondere gevallen kunnen zij een etappe of de gehele wedstrijd afgelasten.
 8. Op elke etappe loopt per ploeg een andere loper. Lopers wisselen door middel van  het doorgeven van een hes. De wissel vindt plaats in het wisselvak op het wisselpunt. Bij een etappe die eindigt voor een herstart wordt de hes niet in het  wisselvak overgedragen; de volgende etappe begint dan bij de herstart.
 9. Elke etappe kent een eigen limiettijd die in het deelnemersboekje is gepubliceerd.  De limiettijd is de maximale looptijd die een loper over een etappe mag doen. Het  Wedstrijdsecretariaat heeft de bevoegdheid de limiettijd bij bijzondere  (weers)omstandigheden te wijzigen.
 10. Ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van deelnemers tussen  wisselpunten en het tijdig aanwezig zijn van de juiste loper op elk wisselpunt.
 11. Een wisselpunt bestaat uit een registratievak, een wisselpuntpoort en een  wisselvak. Gezien in de lopersrichting begint het registratievak tien meter voor de  wisselpuntpoort en eindigt circa een meter achter de wisselpuntpoort. Het  wisselvak begint direct achter het registratievak en eindigt ter hoogte van de  laatste paal met ketting.
 12. Wisselpunten zijn bemand gedurende de tijd die staat aangegeven in het  deelnemersboekje, tenzij de laatste loper al voor de aangegeven sluitingstijd is  gepasseerd. Buiten de openingstijden worden geen tijden geregistreerd.
 13. Wisselpunten kunnen een vroegste en/of uiterste starttijd hanteren, zoals  gepubliceerd in het deelnemersboekje. Lopers mogen niet starten vóór de  vroegste starttijd, ook als de voorgaande loper van hun ploeg al binnen is. Op de  uiterste starttijd moeten alle nog niet gestarte lopers starten, ook als de  voorgaande loper nog niet binnen is. Na de uiterste starttijd kan niet meer gestart  worden.
 14. De Wedstrijdleiding en het Wedstrijdsecretariaat kunnen sancties opleggen bij  het niet opvolgen van bepalingen van dit Wedstrijdreglement of als de  omstandigheden dit rechtvaardigen. Als sanctie kan de ploeg of loper een straftijd  opgelegd krijgen, worden gediskwalificeerd en/of uit de wedstrijd worden  verwijderd. Daarnaast kan een ploeg een officiële waarschuwing krijgen; een  tweede waarschuwing leidt automatisch tot diskwalificatie van de hele ploeg.
 15. Kort na de afloop van de wedstrijd wordt een voorlopige uitslag gepubliceerd. De  officiële einduitslag wordt uiterlijk op de vrijdag na de wedstrijd op de website  gepubliceerd.
 16. Prijzen voor de top 3 van elk klassement worden uitgereikt op basis van de officiële  einduitslag. Overige prijzen worden uitgereikt op basis van de voorlopige uitslag.
 17. Protesten over de voorlopige uitslag kunnen alleen worden ingediend bij het  Wedstrijdsecretariaat. Dit kan tijdens de gehele wedstrijd telefonisch, per e-mail  en via de website; na de wedstrijd is er in Enschede de mogelijkheid om protesten  persoonlijk in te dienen. Tot en met de eerstvolgende woensdag na de wedstrijd is  het nog mogelijk om via e-mail en op de website protesten in te dienen.
 18. Klachten over de protestafhandeling kunnen worden gericht aan de  Organisatiecommissie in Enschede. Dit heeft geen invloed op de uitkomst van het  protest.

Ordebepalingen

 1. Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. De Stichting Batavierenrace kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of de beschadiging van  persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 2. De Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de  Straßenverkehrs-Ordnung en andere wet- en regelgeving blijven tijdens de  wedstrijd onverminderd van kracht.
 3. Instructies van politie, verkeersregelaars en medewerkers van de Batavierenrace  moeten direct en stipt opgevolgd worden.
 4. Aan alle organisatievoertuigen moet gedurende de wedstrijd altijd direct  doorgang verleend worden.
 5. Bij ongevallen of ernstige verwondingen moet, na eventueel contact met het  nationale alarmnummer, direct contact worden opgenomen met een medewerker van de Batavierenrace. De medewerker zal vervolgens contact  opnemen met de Wedstrijdleiding of een Hulpverlener. Het slachtoffer moet  wachten tot hulp is gearriveerd.
 6. Het is gedurende de wedstrijd, in het bijzonder tijdens de nachtetappes, ten  strengste verboden (geluids)overlast te veroorzaken.
 7. Ploegen mogen anderen niet opzettelijk hinderen in de breedste zin van het  woord.
 8. Ploegen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van vervoer van alle  ploegleden. Het is niet toegestaan deelnemers langs de route achter te laten.
 9. Het is deelnemers niet toegestaan om doping te gebruiken of tijdens de wedstrijd  onder invloed te zijn van verdovende middelen (waaronder alcohol en drugs),  tenzij dit noodzakelijk is voor een medische indicatie.
 10. Mindervalide deelnemers kunnen deelnemen in overleg met de  Organisatiecommissie in Enschede. Vooraf moet de naam van de deelnemer en  de af te leggen etappe worden doorgegeven, zodat medewerkers rekening  kunnen houden met deze deelnemer. Voor mindervalide deelnemers worden  geen extra veiligheidsmaatregelen of andere voorzieningen getroffen.
 11. Ploegleiders moeten zich melden bij de ploegleidersinstructie in Nijmegen op de  vrijdag voor de wedstrijd. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd in  ploegleidersbrief 3.
 12. Sponsoruitingen voor en tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking kunnen door de  organisatie worden verboden, waarna deze direct verwijderd of onzichtbaar  gemaakt moeten worden.
 13. De Stichting Batavierenrace heeft het recht om foto's en filmopnames van  deelnemers openbaar te publiceren. Alle deelnemers verklaren geen bezwaar te  hebben tegen het gebruik van hun portret.
 14. Het is verplicht voor iedere ploeg om per loper minimaal 2 flesjes water mee te  nemen.

Lopers en fietsers

 1. De lopers moeten, tenzij anders aangegeven, rechts van de weg lopen en moeten  worden begeleid door (exact) één fiets. Op etappes 1, 24 en 25 mogen lopers niet  begeleid worden door een fiets in verband met de veiligheid en de drukte op de  route.
 2. Lopers zijn tijdens de race verplicht een wit lampje voor zich te dragen en een rood lampje achter zich te dragen gedurende de nacht.
 3. Het is verplicht de routes te volgen zoals beschreven in het deelnemersboekje  (inclusief errata), tenzij een medewerker van de Batavierenrace anders aangeeft.  De borden langs de lopersroute dienen slechts ter ondersteuning.
 4. Lopers moeten het registratievak bij het wisselpunt zo snel mogelijk passeren. Het  is niemand toegestaan zich onnodig op te houden in of vlakbij het registratievak.
 5. Als een loper zijn/haar etappe voortijdig moet beëindigen, moet dit worden  doorgegeven bij het eerstvolgende wisselpunt, waar de volgende loper kan  starten.
 6. Fietsen worden door de organisatie gecontroleerd in Nijmegen op de vrijdag voor  de wedstrijd. De fiets moet aan de wettelijke normen voldoen (zoals goed  werkende remmen en verlichting) en mag niet breder zijn dan 50 cm, met  uitzondering van het stuur. Tandems zijn toegestaan. De exacte tijd en locatie van  de controle worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3.
 7. Fietsers mogen nooit door het registratievak, de wisselpuntpoort of het wisselvak  bij een wisselpunt fietsen. De fiets moet het wisselvak links passeren, tenzij anders  is aangegeven.
 8. Op sommige wisselpunten kan een verplichte loper-fietserwissel gelden, zoals  wordt gepubliceerd in het deelnemersboekje. Op deze wisselpunten moeten de  loper en fietser van de vorige etappe van rol wisselen voor de volgende etappe.

Lopers- en fietsershessen

 1. Ploegleiders moeten zich melden bij de ploegleidersmelding in Nijmegen op de  vrijdagavond voor de wedstrijd om onder andere de fietsershes in ontvangst te  nemen. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3.
 2. De loper van de eerste etappe moet zich melden bij de hesuitgifte in Nijmegen  centrum op de vrijdagavond voor de wedstrijd om de lopershes in ontvangst te  nemen. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3. Als de  hes niet op tijd wordt opgehaald, wordt deze later op de avond naar de  herstartlocatie in Nijmegen gebracht en kan de eerste etappe niet worden  gelopen.
 3. De lopershes moet altijd door de loper worden gedragen en het hesnummer moet  goed zichtbaar zijn. De loper moet de hes aanhouden tot na de wisselpuntpoort.  Als de Wedstrijdleiding heeft bepaald dat lopershessen niet gedragen hoeven te  worden, moet de loper de lopershes altijd zelf bij zich hebben.
 4. Bij de herstart in Enschede moeten de lopers zich uiterlijk een half uur voor de  aangegeven starttijd van etappe 24 melden bij de organisatie ter plaatse om  startnummers in ontvangst te nemen. Op etappes 24 en 25 wordt gelopen met  deze startnummers en niet met de hes. De startnummers moeten altijd goed  zichtbaar worden gedragen.
 5. Als een loper moet starten zonder hes, moet met een tijdelijk startnummer  gelopen worden en moet de ploeg ervoor zorgen dat de hes zo snel mogelijk  wordt nagebracht. Een tijdelijk startnummer kan worden aangevraagd bij een  wisselpunt of infobalie. Als de hes niet meer beschikbaar is, moet om een  reservehes gevraagd worden bij een wisselpunt.
 6. De fietsershes moet altijd door de fietser worden gedragen en het nummer moet  goed zichtbaar zijn.

Deelnemersvoertuigen

 1. Vervoer van deelnemers, die niet op de etappe actief zijn als loper of fietser, moet  gebeuren langs de autoroutes zoals gepubliceerd in het deelnemersboekje  (inclusief errata).
 2. Voor de deelnemersvoertuigen is de lopersroute verboden met uitzondering van  de stukken waar de autoroute en de lopersroute overlappen. Op die stukken moet  de snelheid zodanig aangepast worden dat de veiligheid van de loper altijd  gewaarborgd is. De voertuigen mogen nooit kort voor, achter of naast een loper  rijden.
 3. Op wisselpunten waar een loper-fietserwissel van toepassing is (artikel 44) geldt  een totaalverbod voor deelnemersvoertuigen.
 4. Elke ploeg mag maximaal één deelnemersvoertuig gebruiken, tenzij toestemming  is verleend. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk 31 maart 2023 zijn ingediend bij  de Organisatiecommissie in Enschede. In dat geval moet consequent gebruik  worden gemaakt van de overslagroutes. Alleen Topicus Universiteitscompetitie  ploegen zullen toestemming krijgen om een tweede deelnemersvoertuig op de  route van de race te laten rijden.
 5. Als deelnemersvoertuigen zijn uitsluitend voertuigen toegestaan die bestuurd  mogen worden door bestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs B.  Aanhangers zijn niet toegestaan.
 6. Op ieder deelnemersvoertuig moeten de busjesplakkaten, die door de organisatie  verstrekt worden, zichtbaar aan de passagierszijde aan de binnenkant van de  voorruit en duidelijk zichtbaar aan de achterzijde worden bevestigd.
 7. Bij de wisselpunten moet gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen zoals  in de routebeschrijving staan beschreven. Deze worden gemarkeerd door borden  of aangewezen door medewerkers.

Wedstrijdbepalingen

 1. De looptijd is de finishtijd minus de starttijd als beide geldig zijn geregistreerd.  Tijden worden geregistreerd in hele seconden.
 2. Als starttijd kan gelden:
  1. de (her)starttijd in Nijmegen (2x), Ulft, Barchem of Enschede;
  2. de automatisch of handmatig geregistreerde finishtijd van de voorgaande  loper; of
  3. de tijd van een door een wisselpuntmedewerker geleide start op een  wisselpunt in het geval er op de voorgaande etappe niet of buiten de  vroegste en uiterste starttijd gefinisht wordt.
 3. Als finishtijd kan gelden de automatisch of handmatig geregistreerde tijd op het  wisselpunt.
 4. De automatische tijdsregistratie verloopt met behulp van transponders in de hes  en wordt aangegeven met een geluids- en/of lichtsignaal. Als dit signaal  ontbreekt, moet de loper onmiddellijk een wisselpuntmedewerker alarmeren. Alleen dan kan alsnog een geldige tijd worden vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de loper zelf.
 5. De tijd van een loper kan overal worden geregistreerd in het registratievak. Er is  geen compensatie mogelijk voor de eventuele afwijking die hierdoor kan  ontstaan.
 6. Lopers die vertraging oplopen door oponthoud onderweg (in de breedste zin van  het woord), bijvoorbeeld bij spoorwegovergangen, door niet tijdig aanwezig te zijn  of door verkeerd te lopen, krijgen geen compensatie voor de verloren tijd.
 7. Op basis van artikel 19 kan het Wedstrijdsecretariaat bij constatering van een  overtreding straftijden toekennen en/of looptijden ongeldig verklaren. Bij  diskwalificatie van de loper of wanneer de looptijd niet representatief is  (waaronder artikelen 72 tot en met 74), wordt de looptijd altijd ongeldig verklaard.  Een afgelaste etappe geldt niet als ongeldige looptijd.
 8. De klassementstijd is de looptijd eventueel vermeerderd met de straftijd, met als  maximum de limiettijd plus een kwartier. Als er geen geldige looptijd is, wordt als  klassementstijd het maximum genomen.
 9. Wanneer de looptijd de limiettijd overschrijdt, wordt als klassementstijd het  maximum genomen.
 10. Bij een (her)start mogen lopers pas starten op de officiële starttijd. Het is niet  toegestaan om in een andere startgroep te vertrekken dan waarin de ploeg is  ingedeeld. Ook als de vorige loper nog niet binnen is, moet gestart worden in de  eigen startgroep. Is er door omstandigheden geen andere mogelijkheid, dan moet  dit gemeld worden bij de infobalie bij de (her)start.
 11. Bij een wisselpunt mogen lopers pas starten nadat de hes is overgedragen door  de finishende loper in het wisselvak, tenzij de hesoverdracht niet heeft kunnen  plaatsvinden.
 12. Als een heer uitkomt op een damesetappe krijgt hij als straftijd zijn looptijd  vermenigvuldigd met 1,4. Er wordt geen compensatie verleend voor dames die  uitkomen op herenetappes.
 13. Elke deelnemer mag slechts voor één ploeg uitkomen en slechts één etappe  lopen. Als een loper meerdere etappes loopt, wordt elke extra gelopen etappe  bestraft met een kwartier straftijd.
 14. Etappes mogen niet worden opgesplitst. Elke etappe moet worden gelopen door  één loper per ploeg.
 15. Etappes mogen niet worden ingekort zonder toestemming van de  Wedstrijdleiding.
 16. Lopers mogen zich op een etappe niet anders voortbewegen dan lopend, tenzij  anders toegestaan door de Organisatiecommissie in Enschede.
 17. Een loper kan door een Hulpverlener op medische gronden worden uitgesloten  van deelname en uit de wedstrijd worden verwijderd. De klassementstijd wordt  dan vastgesteld op de limiettijd.
 18. De totale klassementstijd van een ploeg is de som van alle behaalde  klassementstijden op alle etappes.
 19. Een ploeg die op meer dan vijf etappes een ongeldige looptijd heeft wordt slechts  buiten mededinging in de einduitslag opgenomen.
 20. Wanneer twee ploegen dezelfde totale klassementstijd hebben behaald, is de  klassementstijd van de laatste etappe doorslaggevend.

Bijzondere bepalingen

 1. Op etappe 24 mag uitsluitend een dame ingezet worden. Als dit niet mogelijk is  mag er door de desbetreffende ploeg niet worden gestart op deze etappe.
 2. Het is lopers bij de wisselpuntpoort van etappes 24 en 25 niet toegestaan  attributen bij zich te dragen die overlast veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor  deelnemers, omstanders of apparatuur. Attributen kunnen door medewerkers van  de Batavierenrace tijdelijk worden ingenomen.

Aanvullende bepalingen Topicus Universiteitscompetitie

 1. Artikelen 81 tot en met 87 gelden alleen voor ploegen die deelnemen aan de  Topicus Universiteitscompetitie en gaan boven het eerder bepaalde. 81. Een ploeg en de lopers van de ploeg moeten voldoen aan de eisen voor het  deelnemen aan de Topicus Universiteitscompetitie zoals die in het Inschrijfreglement worden beschreven.
 2. Een ploeg en de lopers van de ploeg moeten voldoen aan de eisen voor het deelnemen aan de Topicus Universiteitscompetitie zoals die in het inschrijfreglement worden beschreven.
 3. Een loper moet zich voorafgaand aan de (her)start van het blok waarin hij/zij loopt,  persoonlijk met zijn/haar geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs,  kopieën zijn niet geldig) melden bij de Universiteitscompetitiecontrole, waar de  loper een polsbandje wordt omgedaan.
 4. Een loper moet direct na het finishen van zijn etappe zijn/haar polsbandje, die nog  in originele staat verkeert, laten afknippen door een wisselpuntmedewerker. Dit is  de eigen verantwoordelijkheid van de loper. De loper ontvangt een ontvangstbewijs dat moet worden bewaard voor het geval er onenigheid ontstaat  over het afknippen van het polsbandje.
 5. Het klassement voor het NSK Batavierenrace wordt vastgesteld op basis van de  officiële einduitslag van de Topicus Universiteitscompetitie. Alleen instellingen  waarvan het overkoepelend sportorgaan is gesloten bij Studentensport Nederland  (SSN) worden geklasseerd.
 6. Als limiettijd geldt de Topicus Universiteitscompetitie-limiettijd die in het  deelnemersboekje is gepubliceerd. Het Wedstrijdsecretariaat heeft de  bevoegdheid deze limiettijd bij bijzondere (weers)omstandigheden aan te passen.
 7. Als maximale klassementstijd (artikel 65) geldt de Topicus Universiteitscompetitie limiettijd.

Overzicht strafcodes en bijbehorende straffen

Bij constatering van een overtreding kan het Wedstrijdsecretariaat gebruik maken van de  volgende strafcodes en straffen, waarbij kan worden afgeweken van de genoemde  artikelnummers:

CodeVaststellingArtikelStraf
AAnders voortbewogen74ongeldige looptijd
DDiskwalificatie loper8, 19, 25 t/m 58, 79, 80ongeldige looptijd
FFoute wissel6915 minuten
HHeer op damesetappe70looptijd × 1,4
IEtappe ingekort73ongeldige looptijd
LLimiettijd overschreden67maximale tijd
MMedische uitsluiting75limiettijd
NGeen looptijd42, 59ongeldige looptijd
OEtappe opgesplitst72ongeldige looptijd
QDiskwalificatie ploeg19, 25 t/m 58, 30geen looptijd
RReglementaire uitsluiting5, 19limiettijd
TTweemaal gelopen7115 minuten
UOnreglementair gelopen (UC)81 t/m 83ongeldige looptijd
VValse (her)start68, 69ongeldige looptijd
WOvertreding19, 25 t/m 58, 3015 minuten
XEtappe afgelast12geen looptijd
ZMeer dan 5× ongeldige looptijd77buiten mededinging

Een ongeldige looptijd wordt altijd geklasseerd als maximale tijd. Dat is voor de UC de Universiteitscompetitie-limiettijd en voor de overige klassementen limiettijd + 15 minuten.